Zawody ▶ Regulamin

Regulamin klubowych zawodów strzeleckich KS "Feniks" Twardogóra w strzelaniach powszechnych.

I. Cel zawodów
1. Popularyzacja strzelectwa sportowego,
2. Integracja środowiska zawodników uprawiających strzelectwo sportowe,
3. Promocja Twardogóry miasta i gminy oraz powiatu oleśnickiego,
4. Wyłonienie najlepszych zawodników.

II. Miejsce zawodów
1. Zawody odbywać się będą na strzelnicy sportowej Klubu Strzeleckiego Feniks w Twardogórze przy ul. Lipowej.

III. Rozpoczęcie zawodów
Godzina 1000
(Ewentualna zmiana godziny będzie ogłaszana oddzielnymi komunikatami)

IV. Organizator zawodów
1. Klub Strzelecki ”Feniks” Twardogóra

V. Uczestnictwo
W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy posiadający aktualny patent oraz licencję strzelecką PZSS.
W wyjątkowych wypadkach organizator może dopuścić do zawodów zawodników z poza PZSS nie posiadających patentu i licencji strzeleckiej ( np. zawodników zagranicznych).

VI. Zgłoszenia zawodników
Zgłoszenia nie są wymagane, obowiązuje masowy udział w zawodach.

VII. Konkurencje strzeleckie rozgrywane w trakcie zawodów.
psp20-pistolet sportowy 20 strzałów część dokładna
pcz20-pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów część dokładna
kdw20-karabin dowolny leżąc 20 strzałów
po - pistolet obronny 20 strzałów
kcz - karabin centralnego zapłonu

VIII. Klasyfikacja oraz regulamin konkurencji
1. Zawody rozgrywane będą wg niniejszego regulaminu oraz regulaminu PZSS,
2. W zawodach będzie prowadzona klasyfikacja OPEN,
3. Zawodnicy będą klasyfikowani w każdej konkurencji indywidualnie.

IX. Nagrody
Za zajęcie pierwszego miejsca w każdej konkurencji, puchar i dyplom lub nagroda rzeczowa.
Za zajęcie miejsca drugiego i trzeciego, dyplom.

X. Opłaty
1. Startowe, 20-40 zł od konkurencji, obciążają zawodników.
2. Koszty opłat sędziów, osób funkcyjnych oraz zakup nagród obciążają organizatora.

XI. Informacje dodatkowe
1. Broń i amunicja własna,
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie zawodów w zależności od ilości zgłoszeń,
3. Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujętych niniejszym regulaminem podejmuje organizator.


XII. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelecki FENIKS Twardogóra z siedzibą pod adresem Wesółka 4D.

2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.

3. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p.1 – 88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, z wyłączeniem przetwarzania niezbędnego do wyłonienia zwycięzców konkurencji.

5. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

6. Uczestnikom przysługują prawa do:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach.

7. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
Realizacja uprawnień o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora:

Klub Strzelecki FENIKS Twardogóra;
Wesółka 4D;
56-416 Twardogóra;
tel +48 693 109 175
e-mail: feniks.twardogora@gmail.com
www: feniks.twardogora.org.pl

8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z przynależnością klubową, datą urodzenia, wynikiem osiągniętym w konkurencji oraz wizerunkiem w każdy sposób, w jaki publikowane będą lub rozpowszechniane informacje o zawodach, w szczególności w wynikach zawodów publikowanych Internecie, publikacjach w prasie, miejscu rozgrywania zawodów i siedzibie klubu oraz strzelnicy Klubu Sportowego FENIKS Twardogóra.

9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.


Twardogóra, 4 stycznia 2021                 Organizator


Regulamin konkurencji - Karabin centralnego zapłonu

Regulamin konkurencji - Pistolet Obronny