Klub ▶ O klubie

O Klubie FeniksKlub Strzelecki "Feniks" Twardogóra powstał 12.02.2005 r.
W zebraniu założycielskim, które zadecydowało o powstaniu klubu, uczestniczyło 15 osób.
Byli to:
   Ryszard Babula,
   Krzysztof Baran,
   Grzegorz Berkowski,
   Piotr Berkowski,
    † Marek Bernacki ,
   Romuald Froński,
   Marek Knap,
    † Zbigniew Krzywański ,
   Adam Nowicki,
   Marcin Pawlik,
   Paweł Pawlik,
   Liviu Pecican,
   Adam Przybył,
   Bronisław Sobiś,
   Grzegorz Trojanowicz.Głównymi celami Klubu są:
• Rozwój i upowszechnianie strzelectwa.
• Upowszechnianie znajomości broni strzeleckiej.
• Nauka strzelania.
• Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym oraz działaniach popularyzujących strzelectwo.
• Stałe podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego Członków Klubu.
• Szkolenie wysokokwalifikowanych kadr zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów.

Klub realizuje swoje cele poprzez między innymi:
• Organizowanie szkoleń i treningów dzieci i młodzieży.
• Organizowanie zawodów oraz imprez strzeleckich i rekreacyjnych jak również udział w zawodach i imprezach organizowanych przez inne organizacje.
• Stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa przez zapewnienie: bezpiecznych warunków uprawiania strzelectwa, opieki trenerskiej lub instruktorskiej, właściwych urządzeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych.
• Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i popularyzacyjnej w zakresie strzelectwa.

Klub posiada własne godło, barwy i odznaki organizacyjne .
Godłem Klubu jest ptak Feniks.
Barwami Klubu są kolory: żółto-czerwono-niebieski.

Członkami Klubu mogą być: Osoby fizyczne (obywatele polscy i cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania i siedzibę, wśród nich: osoby pełnoletnie - mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby małoletnie - za zgodą przedstawicieli ustawowych) lub osoby prawne (jako Członkowie wspierający).29.06.2005 r. klub uzyskał licencję PZSS.


KS "Feniks" Twardogóra zrzeszony jest w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego a od 29 czerwca 2005 roku posiada licencję PZSS uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym w zakresie strzelań: Pistolet, Karabin, Strzelba.

Przyjęcia do Klubu

      Nasz klub umożliwia wszystkim chętnym czynne uprawianie strzelectwa. Zarówno dorośli jak i młodzież mogą zostać członkami klubu. W tym celu po zapoznaniu się ze:

1. Statutem Klubu,     2. Regulaminem Strzelnicy     oraz     3. Ogólnymi zasadami bezpieczeństwa w strzelectwie

należy złożyć wypełniony

4. Wniosek o przyjęcie do klubu
.

Niepełnoletnia młodzież w wieku 12 - 18 lat, może zostać przyjęta do klubu po uprzednim pisemnym przedłożeniu zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
Szczegóły w zakładce Zapisy do Klubu